Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület Alapszabályzata

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták az RC Off-Road Autómodellező Egyesületet. A RC Off-Road Autómodellező Egyesület 2011.11.10-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I. Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: RC Off-Road Autómodellező Egyesület
Bírósági nyilvántartási száma: 11161 12.60799/2004.
a./ székhelye:  2345 Apaj Fő tér 2.
b./ elnök: Fally György 
c./ alelnök: Szentesi Tamás 
d./ elnökségi tag: 
e./ elnökségi tag: 
2. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II. Az Egyesület célja és feladatai 

1. Az Egyesület célja:

 • modellezés, mint szabadidősport mind szélesebb körben történő bemutatása
 • terepmodellezés hazai népszerűsítése, fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése
 • érdeklődők, kezdők, ismerkedő modellezők segítése, támogatása
 • nemzetközi szintű versenypálya létrehozása, üzemeltetése, folyamatos technikai fejlesztése.
 • terepmodellezésre vonatkozó versenyszabályzat honosítása az EFRA nemzetközi szervezet iránymutatása alapján
 • a magyar bajnokság elindításának megszervezése, lebonyolítása
 • modellezők versenyeztetése és a nemzetközi mezőnybe való eljuttatás elősegítése
 • hobby szakkör létrehozás, utánpótlás nevelése
 • Igény esetén, a tagok MMSZ tagságának megszerzése

2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4. Az Egyesület feladatai:

 • kitűzött célok megvalósítása
 • modellezősport népszerűsítése, bemutató napok, rendezvények megvalósítása modern eszközök, Internet, elektronikus média felhasználásával ( Weboldal, fórum ) üzemeltetésével
 • fejlesztéshez szükséges többletbevételek megteremtése, támogatók megkeresése
 • pályázatokon való részvétel az elnyerhető támogatásokért
 • minden méretosztály edzéséhez és versenyeztetéséhez megfelelő pálya építése
 • szükséges infrastruktúra létrehozása
 • külföldi partnerkapcsolatok keresése, Európai társ-szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel
 • egyesületi tagok toborzása

III. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:

 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
 • a tagajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
 • választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; azzal, hogy kiskorú tag csak életkornak megfelelő (képviselettel nem járó) tisztségre választható
 • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
 • betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba;
 • a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag halálával,
 • az Egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával.
 • Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

 • azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tett eleget.
 • azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
 • Azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül. 

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV. Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:

 • Közgyűlés
 • Ellenőrző Bizottság
 • Elnökség

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlés összehívása a közgyűlési meghívó www.rcoffroad.hu weboldalon történő közzétételével történik. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradásuk következményére, arra, hogy távolmaradásuk nem képezi akadályát az ismételt taggyűlés megtartásának, mivel az a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

 • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 • ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 • ha az arra jogosult szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. Az eredeti meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 • tagdíj mértékének megállapítása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
 • az elnökség tagot kizáró határozata elleni jogorvoslat elbírálásához

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Elnökség
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza, az elnökség akkor határozatképes, ha ülésein 50% + 1 fő, vagyis 3 elnökségi tag van jelen. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon 50% + 1 fő, vagyis 3 elnökségi tag van jelen. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.

14. A négytagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 ( öt ) éves időtartamra.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
 • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
 • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 • személyzeti munka irányítása;
 • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül 50% + 1fő, tehát 3 fő jelen vannak.
Elnökség bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

16. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:

 • az Egyesület tevékenységének irányítása;
 • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • irányítja az Elnökség munkáját;
 • vezeti az Elnökség üléseit;
 • képviseli az Egyesületet;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • összehívja az Elnökség üléseit;
 • vezeti az ügyintéző apparátust;
 • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 • utalványozási jogot gyakorol bármely másik elnökségi taggal együttesen
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
 • egy személyben rendelkezik az egyesület nevében a banki pénzforgalmat /készpénzbefizetés,felvét,
 • banki átutalás, bankszámlanyitás, törlés,/ bonyolító bankszámla kezelésében

17. Az Egyesület alelnöke
Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

 • tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
 • magán és jogi személyek támogatásai;
 • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 • rendezvény bevétel;
 • egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI. Ellenőrző Bizottság

1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 6 ( hat ) főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

VII. Az Egyesület megszűnése 

1. Az Egyesület megszűnik:

 • feloszlással
 • más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
 • feloszlatással
 • illetőleg megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Az RC Off-Road Autómodellező Egyesület Alapszabályzata 

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták az RC Off-Road Autómodellező Egyesületet. A RC Off-Road Autómodellező Egyesület 2011.11.10-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I. Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: RC Off-Road Autómodellező Egyesület
Bírósági nyilvántartási száma: 11161 12.60799/2004.
a./ székhelye:  2345 Apaj Fő tér 2.
b./ elnök: Fally György 
c./ alelnök: Szentesi Tamás 
d./ elnökségi tag: 
e./ elnökségi tag: 
2. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II. Az Egyesület célja és feladatai 

1. Az Egyesület célja:

 • modellezés, mint szabadidősport mind szélesebb körben történő bemutatása
 • terepmodellezés hazai népszerűsítése, fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése
 • érdeklődők, kezdők, ismerkedő modellezők segítése, támogatása
 • nemzetközi szintű versenypálya létrehozása, üzemeltetése, folyamatos technikai fejlesztése.
 • terepmodellezésre vonatkozó versenyszabályzat honosítása az EFRA nemzetközi szervezet iránymutatása alapján
 • a magyar bajnokság elindításának megszervezése, lebonyolítása
 • modellezők versenyeztetése és a nemzetközi mezőnybe való eljuttatás elősegítése
 • hobby szakkör létrehozás, utánpótlás nevelése
 • Igény esetén, a tagok MMSZ tagságának megszerzése

2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4. Az Egyesület feladatai:

 • kitűzött célok megvalósítása
 • modellezősport népszerűsítése, bemutató napok, rendezvények megvalósítása modern eszközök, Internet, elektronikus média felhasználásával ( Weboldal, fórum ) üzemeltetésével
 • fejlesztéshez szükséges többletbevételek megteremtése, támogatók megkeresése
 • pályázatokon való részvétel az elnyerhető támogatásokért
 • minden méretosztály edzéséhez és versenyeztetéséhez megfelelő pálya építése
 • szükséges infrastruktúra létrehozása
 • külföldi partnerkapcsolatok keresése, Európai társ-szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel
 • egyesületi tagok toborzása

III. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:

 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
 • a tagajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
 • választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; azzal, hogy kiskorú tag csak életkornak megfelelő (képviselettel nem járó) tisztségre választható
 • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
 • betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba;
 • a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag halálával,
 • az Egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával.
 • Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

 • azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tett eleget.
 • azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
 • Azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül. 

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV. Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:

 • Közgyűlés
 • Ellenőrző Bizottság
 • Elnökség

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlés összehívása a közgyűlési meghívó www.rcoffroad.hu weboldalon történő közzétételével történik. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradásuk következményére, arra, hogy távolmaradásuk nem képezi akadályát az ismételt taggyűlés megtartásának, mivel az a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

 • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 • ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 • ha az arra jogosult szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. Az eredeti meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 • tagdíj mértékének megállapítása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
 • az elnökség tagot kizáró határozata elleni jogorvoslat elbírálásához

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Elnökség
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza, az elnökség akkor határozatképes, ha ülésein 50% + 1 fő, vagyis 3 elnökségi tag van jelen. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon 50% + 1 fő, vagyis 3 elnökségi tag van jelen. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.

14. A négytagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 ( öt ) éves időtartamra.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
 • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
 • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 • személyzeti munka irányítása;
 • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül 50% + 1fő, tehát 3 fő jelen vannak.
Elnökség bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

16. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:

 • az Egyesület tevékenységének irányítása;
 • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • irányítja az Elnökség munkáját;
 • vezeti az Elnökség üléseit;
 • képviseli az Egyesületet;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • összehívja az Elnökség üléseit;
 • vezeti az ügyintéző apparátust;
 • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 • utalványozási jogot gyakorol bármely másik elnökségi taggal együttesen
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
 • egy személyben rendelkezik az egyesület nevében a banki pénzforgalmat /készpénzbefizetés,felvét,
 • banki átutalás, bankszámlanyitás, törlés,/ bonyolító bankszámla kezelésében

17. Az Egyesület alelnöke
Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

 • tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
 • magán és jogi személyek támogatásai;
 • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 • rendezvény bevétel;
 • egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI. Ellenőrző Bizottság

1. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 6 ( hat ) főből áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 
3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

VII. Az Egyesület megszűnése 

1. Az Egyesület megszűnik:

 • feloszlással
 • más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
 • feloszlatással
 • illetőleg megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Kelt: Budapest, 2011. november 10.

Fally György
Elnök